Aviso legal

Informació sobre el titular del Lloc web

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSICE), Iberdac-Gestió, S.L. posa a la seva disposició la següent informació:

Iberdac-Gestió, S.L., amb número de C.I.F. B-62990726 és titular del nom de domini www.iberdac.com.

El domicili social de la societat es troba a Madrid, Pº de la Castellana, 91, 4t-1a. CP 28046. La societat es troba inscrita en el Registre Mercantil, Tom: 35052, Foli: 85, Secció: 8, Fulla: 259353

La seva adreça de correu electrònic és: iberdac@iberdac.com

Condicions d’accés i utilització del Lloc web

GENERAL

L’accés a aquest Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. La utilització d’aquest Lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per Iberdac-Gestió, S.L., d’ara endavant Iberdac, en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc web. Així mateix, Iberdac posa en coneixement dels usuaris d’aquest Lloc web que aquestes condicions generals d’utilització poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, els usuaris han de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què procedeixin a utilitzar el Lloc web, ja que aquell pot sofrir modificacions.

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Lloc web de conformitat amb les lleis aplicables i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà enfront d’Iberdac o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Lloc web amb finalitats nocives de béns o interessos d’Iberdac o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) d’Iberdac o de tercers.

SERVEIS I CONTINGUTS

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions generals d’ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, els usuaris també han de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest Lloc web, amb total subjecció a les lleis, als bons costums i les presents condicions generals i, si escau, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent de la finalitat d’aquest Lloc web.

En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitats il·lícits i expressament prohibits en les presents condicions generals d’ús així com a les condicions particulars que, si escau, s’habilitin que resultin contraris als drets i interessos d’Iberdac, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de ‘virus informàtics’), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) d’Iberdac, o de qualsevol Usuari del Lloc web.

 

FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES

Iberdac assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre Usuari. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’Usuari és l’únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per a Iberdac.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

D’igual, forma, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Iberdac permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Iberdac o a tercers per la informació que faciliti.

 

INTRODUCCIÓ D’ENLLAÇOS Al SITUAT WEB

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Lloc web o una altra característica distintiva d’Iberdac haurà de complir amb les condicions establertes sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats previstes per les lleis.

Sempre que l’Usuari respecta les directrius sobre ús estipulades en aquest pacte i que Iberdac aprovi expressament la seva sol·licitud d’autorització, Iberdac li atorgarà una llicència no exclusiva i intransferible amb les següents limitacions:

L’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal del Lloc web però no podrà reproduir-la de cap manera, citant-se amb caràcter merament enunciatiu els enllaços en línia, còpia dels textos o gràfics.

Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol classe que emboliquin al Lloc web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del Lloc web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Lloc web de manera que: a) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; b) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; c) serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi d’Iberdac; o d) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situï l’enllaç que Iberdac ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Iberdac o sobre la qualitat dels serveis que presta.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas enllaçar amb continguts propis o de tercers que: a) siguin il·lícits o contraris a la moral, l’ordre públic i als bons costums, citant-se amb caràcter merament enunciatiu les de contingut violent, pornogràfic, sexista, racista o xenòfob; b) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que Iberdac subscriu, dóna suport, s’adhereix o recolza de qualsevol manera, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; c) resultin inapropiats amb l’activitat d’Iberdac en atenció al lloc, continguts i temàtica del lloc web del remitent.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

De la informació subministrada. Excepte en aquells casos expressament descrits en les presents condicions generals d’ús del Lloc web, Iberdac no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta d’exactitud, exhaustivitat, veracitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts d’aquest Lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, Iberdac informa que els continguts d’aquest lloc web, especialment els casos pràctics, són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei de Consultoria o assessorament, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a l’execució de pràctiques de gestió empresarial per l’Usuari. Per això, Iberdac no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el lloc web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el lloc web.

De la disponibilitat del servei

Iberdac no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en aquest, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

Iberdac no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

De la qualitat del servei

Per a poder utilitzar els Serveis, l’Usuari ha de posseir un equip amb el programari i amb la configuració necessaris per al bon funcionament del lloc web. Iberdac no es fa responsable dels possibles errors que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament o incorrecta utilització del navegador.

L’Usuari ha de disposar de les competències, materials i programes necessaris per a la utilització d’Internet i reconeix que les característiques i els inconvenients d’Internet no podran assegurar la seguretat, disponibilitat i integritat de les transmissions de dades per Internet.

De la seguretat del servei prestat

L’accés al Lloc web no implica l’obligació per part d’Iberdac de controlar l’absència de virus, troians, cucs, spywares, adwares o qualssevol altres amenaces informàtiques conegudes o desconegudes que siguin nocives. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per a la prevenció contra accessos insegurs i la protecció contra estafes i altres vulnerabilitats. Iberdac no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la prestació del servei del Lloc web.

Dels serveis i Llocs web enllaçats a través del present Lloc web

El servei d’accés al Lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Llocs web d’Internet. En aquests casos, Iberdac actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l’hi a Iberdac sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç ni el coneixement efectiu de les activitats comunicades per l’Usuari.

En cap cas, l’enllaç a altres Llocs web ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació d’Iberdac amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdes.

Iberdac no té per què conèixer els continguts dels Llocs web enllaçats ni es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualitzacions, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a Iberdac.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Lloc web, citant-se amb caràcter merament enumeratiu logotips, grafismes, fotografies, programari, animacions, vídeos, textos, dissenyo gràfic i codis font que figuren en el Lloc web són propietat intel·lectual d’Iberdac i no poden ser representats, copiats, reproduïts, comunicats públicament, distribuïts, modificats, transformats o explotats comercialment sense l’autorització expressa d’Iberdac.

Els drets d’utilització concedits per Iberdac a l’Usuari estan estrictament limitats a l’accés, descàrrega, impressió i utilització dels documents amb una fi privada i personal en el marc i durant tota la durada de la relació que estableixin Iberdac i l’usuari. Qualsevol altre ús per part de l’Usuari està prohibit sense l’autorització d’Iberdac.

Les marques denominatives, gràfiques o mixtes, noms comercials o signes distintius representats en el Lloc web són titularitat d’Iberdac o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius. Queda estrictament prohibit l’ús de les citades marques, pròpies o de tercers, sense la corresponent autorització o llicència del titular.

PROTECCIÓ DE DADES

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’Usuari mitjançant consulta personalitzada als correus electrònics de contacte, així com de les dades als quals Iberdac tingui accés a conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei a través de la navegació per les pàgines web del Situat Web www.iberdac.com o sistemes de comunicació equivalents, s’estableix que Iberdac compleix la normativa vigent establerta en la Llei orgànica 15/1999 així com les normes reglamentàries. S’informa l’Usuari que les dades de caràcter personal recaptades pels mitjans abans citats, seran inclosos en un fitxer pertanyent a Iberdac per al seu tractament automatitzat, prestant l’Usuari el seu consentiment clar, exprés i inequívoc mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions per al seu tractament així com per a l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, a l’efecte de l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació.

Les dades identificatives, així com totes les dades de contacte el caràcter obligatori del qual s’estableixi expressament, i qualssevol altres que puguin ser exigits per la normativa aplicable són obligatoris i la negativa a subministrar-los suposarà la impossibilitat de contestar la consulta formulada o informar-lo dels diferents serveis. Les restants dades que puguin sol·licitar-se són voluntaris, per la qual cosa el fet de no facilitar-los no impedirà la prestació del servei Els destinataris d’aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics d’Iberdac.

Tota la informació de caràcter personal facilitada per l’usuari d’Internet haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, i dels perjudicis que causi a Iberdac o a tercers per la falsa informació facilitada.

Iberdac reconeix que les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollits, seran cancel·lats a mesura que estableix les disposicions de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Iberdac ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, manipulació, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que els Usuaris facilitin a través del Lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

L’Usuari accepta l’ús de cookies i seguiments d’IPs. El nostre analitzador de trànsit del lloc web pot utilitzar cookies i seguiments d’IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics i possibilitar el normal funcionament dels serveis. Les cookies utilitzades per Iberdac són anònimes i, en cap cas, es refereixen a les dades personals de l’usuari d’Internet. En aquest sentit, tampoc es pot accedir mitjançant les mateixes a dades del disc dur de l’usuari. La identitat de l’usuari d’Internet no és reflectida directament en la Cookie, i per tant, no és interceptable. Una Cookie d’HTTP no pot ser usada per a aconseguir dades del seu disc dur. No obstant això, l’usuari si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

Així mateix, Iberdac l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit al departament responsable del fitxer automatitzat i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça:

Iberdac-Gestió, S.L.

Pº de la Castellana, 91 4t-1ª

28046 Madrid

Spain

Telèfon: 934 757 600

E-mail: iberdac@iberdac.com

 

LEGISLACIÓ

Per a tota qüestió litigiosa que pogués afectar a Iberdac-Gestió, S.L. o al nom de domini www.iberdac.com serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tals qüestions litigioses relacionades amb l’ús d’aquest lloc web, els jutjats i tribunals de Barcelona.

 

© Copyright 2008 – Iberdac-Gestió, S.L. – Tots els drets reservats.